Tiskněte online rychle a pohodlně

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOUTHWORKS s.r.o., Hornomlýnská 1239,   148 00 Praha 4, IČO: 27577252, Neplátce DPH. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 116881


(dále jen „Dodavatel“)


Zákazník/kupující je v těchto VOP dále uveden jako „Odběratel“.

Platnost podmínek


Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen jako dodání „Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo objednávky, ke které byly připojeny. Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka objednatele, potvrzená dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu s výjimkou smlouvy samotné. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.tiskonline.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem. S těmito VOP je odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním dodání zboží a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

Komunikace s objednatelem


Objednatel je povinen při ukládání objednávky elektronickou cestou zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má odběratel povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem e-mailu společnosti SOUTHWORKS s.r.o.. Tato e-mailová adresa platí i pro další zakázky do odvolání nebo s žádostí o změnu.


SOUTHWORKS s.r.o. je oprávněn, ale není zavázán, odesílat veškeré zprávy - i zprávy, které jsou ze smluvního vztahu a pro řádné splnění smlouvy povinné - jiným způsobem než elektronickou poštou. Objednatel se nemůže ani při chybějících informacích odvolat na nevědomost, pokud SOUTHWORKS s.r.o. mu zprávu zaslal na e-mailovou adresu dle výše uvedeného odstavce.


Zprávy zasílané e-mailem od SOUTHWORKS s.r.o. na e-mailovou adresu dle výše uvedeného odstavce platí jako doručené k objednateli po jejich odeslání. Za chyby přenosu SOUTHWORKS s.r.o. zodpovídá jen v případě chyb ze své strany. SOUTHWORKS s.r.o. není povinen upozornit objednatele na chybějící, neplatnou nebo nefunkční e-mailovou adresu ve smyslu dle výše uvedeného odstavce.

Doručování


Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla či místa podnikání druhé strany uvedeného ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5 den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.

Nabídka a uzavření smlouvy


Odesláním objednávky předkládá objednatel společnosti SOUTHWORKS s.r.o. nabídku na uzavření kupní smlouvy. V okamžiku, kdy je e-mailem objednateli doručeno potvrzení jeho objednávky společností SOUTHWORKS s.r.o. je právně závazná kupní smlouva uzavřena. Smlouva vznikne za zde uvedených podmínek i tehdy, jestliže objednatel v objednávce uvede dodací adresu, která se od jeho adresy liší. Jedná-li objednatel pouze jako zmocněnec třetí osoby, dojde k uzavření smlouvy s takovou třetí osobou pouze tehdy, pokud společnost SOUTHWORKS s.r.o. obdrží příslušnou plnou moc a výslovně potvrdí uzavření smlouvy se třetí osobou.


Společnost SOUTHWORKS s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data propagující , terorismus, jakýkoliv extremismus, fašismus či porušující právní řád České republiky.


Společnost SOUTHWORKS s.r.o. je povinna dodat zboží objednateli a převést na něj vlastnické právo oproti úhradě kupní ceny v souladu s dohodnutými podmínkami. Objednatel se zavazuje v souladu s dohodnutými podmínkami uhradit kupní cenu za zboží a převzít zboží od společnosti SOUTHWORKS s.r.o.

Kupní cena a fakturace


Kupní cena zahrnuje balné, DPH, a pokud je výslovně stanoveno, tak i přepravné, poštovné, pokud z e-mailu potvrzujícího objednané zboží nevyplývá jiná kupní cena. Kupní cena platí pod podmínkou, že se po uzavření smlouvy nezmění údaje, které byly obsahem objednávky objednatele. Náklady vzniklé v souvislosti s dodatečnými změnami požadovanými objednatelem budou vyúčtovány zvlášť. Náklady na přepravu zahrnují jednorázové zaslání na dodací adresu uvedenou objednatelem.


Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí objednatel zaplatit. Objednatel má možnost seznámit se s cenou před podáním objednávky.


Společnost SOUTHWORKS s.r.o. zasílá faktury poštou nebo prostřednictvím e-mailu. Objednatel objednávkou vyslovuje souhlas s tímto způsobem předávání faktur. Faktura není podmínkou splatnosti pohledávky.

Dodací lhůta a lhůta pro plnění, přeprava


Žádný z uvedených termínů dodání není fixní termín. Fixní termín musí být společností SOUTHWORKS s.r.o. jako takový výslovně označen a s objednatelem sjednán.


Dodací lhůta počíná běžet následující pracovní den po obdržení objednávky, ve kterém jsou do 12:00 hod. společnosti SOUTHWORKS s.r.o., doručeny veškeré údaje, tisková data, popř. předlohy potřebné pro zhotovení zboží. Dodací lhůta se udává v pracovních dnech. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.


Dodací lhůta je dodržena, je-li zboží před uplynutím dodací lhůty předáno prvnímu přepravci k přepravě na místo dodání uvedené objednatelem. Předpokladem dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění povinností objednatele.


Nedodrží-li společnost SOUTHWORKS s.r.o. dohodnutý termín dodání, je objednatel povinen nejprve písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může objednatel odstoupit od smlouvy. Jako přiměřená lhůta se sjednává lhůta v trvání 5 pracovních dnů. V případě, že je objednatel spotřebitelem dle § 52 a násl. zák. č. 40/1964 SB., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a SOUTHWORKS s.r.o. nedodrží dohodnutý termín dodání, může objednatel odstoupit od smlouvy.


Společnost SOUTHWORKS s.r.o. neodpovídá za prodlení s dodávkou a plněním způsobené vyšší mocí a v důsledku událostí, které společnosti SOUTHWORKS s.r.o. podstatně ztíží nebo znemožní dodání zboží (zejména stávka, výluka a jiné nepředvídatelné překážky), vzniklých nezávisle na vůli společnosti SOUTHWORKS s.r.o., mají-li tyto překážky prokazatelně podstatný vliv na zhotovení nebo expedici zboží, a to ani v případě fixních termínů dodání. V případě, že se nejedná o fixní termíny, je společnost SOUTHWORKS s.r.o. oprávněna prodloužit dobu dodávky, resp. plnění, o dobu trvání překážky s připočtením shora uvedené přiměřené dodatečné lhůty nebo z důvodu nesplnění části závazku částečně či zcela od smlouvy odstoupit. Stane-li se za výše uvedených okolností plnění, resp. jeho část, nemožné, zaniká společnosti SOUTHWORKS s.r.o. povinnost plnit. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele o těchto překážkách.

Přechod nebezpečí


Je-li objednatel podnikatelem ve smyslu § 2 zák. č. 513/1991 SB., Obchodního zákoníku, v platném a účinném znění, pak na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci. To platí bez ohledu na to, kdo hradí náklady na přepravu. Je-li zboží připraveno k přepravě a dojde-li k prodlení s předáním zboží prvnímu přepravci z důvodů, jež společnost SOUTHWORKS s.r.o. nezapříčinila, pak přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele (v okamžiku doručení avíza, že zboží je připraveno přepravě). Je-li objednatel spotřebitelem pak na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží až v okamžiku předání zboží objednateli. Je-li objednatel v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží na objednatele v okamžiku prodlení.

Tisková data, povinnost kontroly


Společnost SOUTHWORKS s.r.o. vyřizuje veškeré tiskové objednávky výhradně na základě tiskových dat, která předá objednatel. Tato data musí být předána výhradně ve formátech, které jsou uvedeny v objednávce. Použije-li objednatel pro zhotovení zboží jiný formát, který není obsažen v nabídce společnosti SOUTHWORKS s.r.o., nelze zajistit, že bude tisk bezchybný.


Objednatel je povinen tisková data před jejich předáním společnosti SOUTHWORKS s.r.o. důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky. SOUTHWORKS s.r.o. tisková data nekontroluje. Nebezpečí případných chyb výrobků - tiskovin v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně objednatel.


Na výslovné přání objednatele budou zpracovány i jiné formáty než ty, které jsou uvedeny v objednávce, bude-li to technicky možné. Upozorňujeme, že převodem dat do jiných formátů, než jaké jsou uvedeny v objednávce, může dojít ke vzniku chyb. Chyby vzniklé převodem dat nejdou k tíži společnosti SOUTHWORKS s.r.o. Riziko převodu dat nese objednatel.


Tisková data musí být objednatelem dodávána v režimu CMYK, opatřená ořezovými značkami a spadem 5 mm, ve formátu PDF.
V případě nedodání dat dle specifikace v předchozím odstavci, nenese SOUTHWORKS s.r.o. odpovědnost za případný chybný ořez tiskovin ani za další možné problémy způsobené nesprávným formátem tiskových dat. Na tuto skutečnost není společnost SOUTHWORKS s.r.o. povinna objednavatele upozornit.


Nejsou-li tisková data předána v režimu CMYK, může je společnost SOUTHWORKS s.r.o. konvertovat. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů přirozeně dojde k barevným odchylkám oproti originálu. Odpovědnost za takové barevné odchylky nese výhradně objednatel. Předáním tiskových dat v jiném než CMYK režimu objednatel výslovně prohlašuje, že nese riziko převodu dat.


U tiskovin, jejichž základem jsou barvy RGB s velmi nízkým rozlišením (nízkým počtem obrazových prvků) nebo u tiskovin s použitím druhů písma (fontů), které nejsou pevnou součástí dokumentu, mohou vzniknout barevné odchylky v tisku. Bezchybný tisk tímto není zaručen. U tiskovin se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností SOUTHWORKS s.r.o. v minulosti.

Tisková data, kontrola, korektura


Objednatel si sám provede kontrolu tiskových dat a ručí za správný formát dat, včetně rozlišení obrazových prvků. SOUTHWORKS s.r.o. data nekontroluje, za nedokonalosti tisku způsobené nízkým rozlišením tiskových dat, vložením neodpovídajících ICC profilů, převodem z režimu RGB atp. nenese SOUTHWORKS s.r.o. odpovědnost a nejsou považovány za vadu výrobku.

Reklamace


Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci telefonicky nebo písemně (e-mail, dopis) na adrese provozovny dodavatele:

SOUTHWORKS s.r.o.
Klikov 27
37806
Suchdol nad Lužnicí
E-mail: obchod@southworks.eu


Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že objednatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností SOUTHWORKS s.r.o.v minulosti.

Záruka odpovědnosti za vady zboží


•  Záruka - Spotřebitel ve smyslu § 52 českého občanského zákoníku: Je-li objednatel spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží objednateli a činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li objednatel spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby společnost SOUTHWORKS s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku objednatele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná objednatelem odstranitelná, má objednatel právo od společnosti SOUTHWORKS s.r.o. požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a společnost SOUTHWORKS s.r.o. je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může objednatel od společnosti SOUTHWORKS s.r.o. namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí objednateli, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak objednatel nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může objednatel požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.


•  Odpovědnost za vady - Podnikatel ve smyslu § 2 českého obchodního zákoníku. Je-li objednatel podnikatelem, je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 1 týdne od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti SOUTHWORKS s.r.o. zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud SOUTHWORKS s.r.o. dodá jiné množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, objednatel není oprávněn reklamovat celé zboží.
Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je společnost SOUTHWORKS s.r.o. povinna – dle své volby – při vyloučení dalších nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat objednateli chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace společnosti SOUTHWORKS s.r.o. Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li společnost SOUTHWORKS s.r.o. přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může objednatel požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Objednatel písemně oznámí společnosti SOUTHWORKS s.r.o., jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Společnost SOUTHWORKS s.r.o. odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

Vlastnictví, archivace, autorské právo


Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u společnosti SOUTHWORKS s.r.o. po termínu dodávky uschovávány ani nebudou objednateli zasílány.


Výrobky společnosti SOUTHWORKS s.r.o. jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání objednatele uvedeného v předložených tiskových datech. SOUTHWORKS s.r.o. nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků.


Objednatel prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Objednatel ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Společnost SOUTHWORKS s.r.o. neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně objednatel.


Objednatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a řádného trvání právního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem založeného uzavřenou kupní smlouvou. Objednatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží a svým obchodním partnerům, a to pouze k případnému obstarání zboží požadovaného objednatelem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.


Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Výhrada vlastnictví


Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na objednatele až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.


Je-li objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, je společnost SOUTHWORKS s.r.o. oprávněna požadovat vydání zboží. Není-li se společností SOUTHWORKS s.r.o. dohodnuto jinak, je objednatel povinen vydat zboží společnosti SOUTHWORKS s.r.o. Vydání věci objednatelem společnosti SOUTHWORKS s.r.o. není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto společnost SOUTHWORKS s.r.o. výslovně prohlásila.


Společnost SOUTHWORKS s.r.o. je vždy oprávněna odstoupit od smlouvy, je-li objednatel déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.

Splatnost plateb, započtení pohledávky


Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je objednatel povinen uhradit kupní cenu včetně DPH (konečná cena brutto) ihned v tentýž den bankovním převodem, kdy byla uzavřena smlouva (obdrženo potvrzení objednávky). Zvolí-li objednatel platbu platební kartou, je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH ihned v tentýž den přes bankovní bránu. Zvolí-li objednatel platbu dobírkou, uhradí kupní cenu při převzetí zboží. Součástí dodávky zboží je platný daňový doklad.


Pro smluvní obchodní partnery je možná dodávka zboží na fakturu. Splatnosti faktury a další podmínky budou dohodnuty individuálně.
Náklady platebního styku nese objednatel. Nedohodnou-li se objednatel a dodavatel výslovně jinak, není objednatel oprávněn započíst žádnou svoji pohledávku za dodavatelem oproti pohledávce dodavatele za objednatelem.

Použitelné právo, soudní příslušnost, částečná neplatnost


Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi společností SOUTHWORKS s.r.o. a objednatelem se řídí právem České republiky.
Nestanoví-li smlouva a tyto Obchodní podmínky mezi podnikatelem a společností SOUTHWORKS s.r.o. jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 SB., Obchodním zákoníkem, v platném a účinném znění. Nestanoví-li smlouva a tyto Obchodní podmínky mezi objednatelem jakožto spotřebitelem a společností SOUTHWORKS s.r.o. jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění.


Dodavatel a objednatel se, ve smyslu ustanovení § 89a, zák. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném a účinném znění, dohodli, že pro případ sporu vzniklého v souvislosti s právním vztahem založeným smlouvou uzavřenou na základě dodavatelem potvrzené objednávky objednatele je místně příslušný Městský soud v Praze.


Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo některé ustanovení v rámci ostatních ujednání neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení či ujednání.

B. Informace o objednateli


Tyto informace nejsou smluvními podmínkami.

I. Informace k dodavateli

Výrobky na internetové adrese www.tiskonline.eu nabízí společnost:


SOUTHWORKS s.r.o.
Hornomlýnská 1239
148 00 Praha 4

IČO: 27577252
DIČ: CZ27577252


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 116881

II. Informace k vašim údajům


Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefon - dále jen „údaje“), které jste nám poskytli za účelem objednání zboží, budou použity výlučně k plnění a realizaci smlouvy. Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně. Pro dodávky našeho zboží využíváme služeb společností PPL, DPD, Top Trans (dále jen přepravce). Přepravci jsou sděleny Vaše údaje, je-li to nutné pro dodání zboží. Pokud jste na dobu neurčitou udělili výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje, abychom Vás mohli v budoucnu informovat o nových produktech a jiných novinkách z naší nabídky. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.


Máte možnost si v našem systému Vámi uložené údaje vyvolat nebo je změnit. S tím nejsou spojeny žádné další náklady.


Zjistíte-li, že zpracování Vašich údajů je prováděno v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s ustanovením zákona na ochranu osobních údajů, zejména jsou –li Vaše údaje nepřesné, jste oprávněni požadovat od SOUTHWORKS s.r.o. vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Po uzavření smlouvy mezi Vámi a společností SOUTHWORKS s.r.o. bude tato smlouva archivována. Své objednávky si ovšem můžete na našich internetových stránkách kdykoli prohlédnout.

III. Jazyk smlouvy


Jazykem smlouvy je český jazyk.

IV. Popis a ceny výrobků


Ceny jsou vždy uvedeny individuálně pro vybraný výrobek. Uvedené ceny zahrnují balné, přepravné, poštovné a zákonnou daň z přidané hodnoty, není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak.

V. Uzavření smlouvy


Na stránkách www.tiskonline.eu si můžete sestavit vlastní výrobek. Poté přejděte přes příkaz „Vlož do košíku“ a příkaz „Objednat“ k objednacímu procesu. Kliknutím na příkaz „Potvrzuji moji objednávku“ závazně objednáváte zboží. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. V okamžiku, kdy je Vám jakožto objednateli e-mailem doručeno potvrzení objednávky na základě Vaší objednávky zaslané společnosti SOUTHWORKS s.r.o., dochází k uzavření právně závazné kupní smlouvy.

VI. Platba, plnění, dodání


Podrobnosti týkající se plateb, dodání a plnění si můžete sami určit na základě volby způsobu úhrady. Dodávky jsou uskutečňovány výhradně na území České republiky.

VII. Informace k právu odstoupení od smlouvy


Dle § 53 odst. 7 českého občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy do dvou týdnů po uzavření smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit, za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že společnost SOUTHWORKS s.r.o. zhotovuje výrobky výhradně dle specifikace objednatele, je právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 53 odst. 8 písm. c), občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vyloučeno.

VIII. Odpovědnost za vady a platné záruční podmínky


Podrobnosti týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodu VIII. Záruka a odpovědnost za vady našich Obchodních podmínek. Na dodané zboží či služby neposkytujeme žádné záruky nad rámec ustanovení o zárukách stanovených zákonem.

IX. Zákaznický servis


Náš zákaznický servis je Vám k dispozici na:

Po - Čt: 9.00 – 16.00 hod.
Pá: 9.00 – 14.00 hod.

tel.: +420 773 205 757
obchod@southworks.eu

 

Logo tiskonline.eu

SOUTHWORKS s.r.o.
Hornomlýnská 1239, 148 00 Praha 4
IČ: 27577252, DIČ: CZ27577252
Email: objednavky@tiskonline.eu Zobrazit na Google Maps

© 2015 tiskonline.eu, všechna práva vyhrazena, realizace Orsys.cz

Zákaznická linka tiskonline.eu

Linka technické podpory:
773 20 57 57